Lời nói đầu (điều lệ)

Quy định của tổ chức Asunaro

  1. Mục đích: Nhằm mục đích kết nối tình bạn giữa các hội viên, trao đổi thông tin, hỗ trợ (giúp đỡ) lẫn nhau, cùng tham gia các hoạt động tình nguyện.
  2. Nguồn lợi nhuận: Trong hội này, chúng tôi sẽ không thu lợi nhuận, và cũng sẽ loại trừ các khoản lợi nhuận được sử sụng cho hội. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không can thiệp vào vấn đề cá nhân của từng hội viên.
  3. Chúng tôi không phân biệt quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tuy nhiên các hội viên có nghĩa vụ tham dự cuộc họp nếu có thể.
  4. Về việc tham gia, rút lui khỏi hội, dựa vào phán đoán của ban điều hành sẽ được xem xét.
  5. Chúng tôi không thu phí tham gia và phí hội viên. Tuy nhiên, chi phí của các cuộc họp sẽ được chia cho các hội viên tham gia.
  6. Trong trường hợp ban điều hành cho rằng các điều khoản trong hợp đồng không hợp lý, có thể rút lui khỏi hội.

Hoạt động tình nguyện:Mỗi năm một lần chúng tôi sẽ có những hoạt động thực tế như tặng đồ dùng học tập, dành ra 10% chi phí hội họp để hỗ trợ cho các học sinh tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) không thể đi học tại các trường công sẽ được hỗ trợ để được đi học tại các trường tư (Charity School).

Lịch sử hình thành hội Asunaro

2010.01: Cuộc họp đầu tiên (tổng số hội viên 10 người)

2012.05: Công bố tên hội

2012.06: Tên tổ chức là Asunaro

2012.07: Thay đổi việc tổ chức các cuộc họp 2 tháng một lần (tháng lẻ)

2013.02: Tổ chức hoạt động tình nguyện lần 1

2013.07: Thành lập trang web của hội